Úvod O nás Nabídka Dokumenty Reference Zákony Objednávka Kontakt
Zahradni ohňostroje Pyrotechnické výrobky Realizované ohňostroje Aktuality Akce!
Výpis paragrafů 32 - 34 zákona 206/2015

§ 32
Ohňostroje
(1) Ohňostrojem se rozumí současné nebo v krátkém časovém sledu následující odpalování pyrotechnických výrobků kategorie F2, F3 nebo T1. Za ohňostroj se nepovažuje odpalování pyrotechnických výrobků do hmotnosti 10 kg čistého obsahu výbušných látek celkem.
(2) Hospodářský subjekt nebo osoba s odbornou způsobilostí jsou povinny ohlásit provedení ohňostroje příslušnému obecnímu úřadu a příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, a to nejpozději 2 pracovní dny před jeho provedením.
(3) Ohlášení ohňostroje podle odstavce 2 musí mít písemnou formu a spolu s ním se předkládá i písemný souhlas vlastníka pozemku, na jehož pozemku se bude odpalovat, popřípadě souhlas vlastníků, správců nebo uživatelů dalších dotčených nemovitostí s provedením ohňostroje. Ohlášení obsahuje
a) údaje o osobě provádějící ohňostroj a kontaktní telefon,
b) místo provádění ohňostroje,
c) datum a čas začátku přípravy, datum a čas provedení ohňostroje a dobu jeho trvání,
d) množství a druhy používaných pyrotechnických výrobků,
e) způsob zajištění ochrany života a zdraví osob a majetku, včetně map nebo schémat, zachycujících odpaliště a území ohrožené účinky odpalovaných pyrotechnických výrobků, zejména rozletem jejich částí a dopadem nebezpečných zbytků po jejich odpálení.
(4) Ohňostroj musí být proveden hospodářským subjektem nebo osobou s odbornou způsobilostí, a to v souladu s ohlášenými údaji podle odstavce 3 písm. a) až d) a za dodržení opatření ohlášeného podle odstavce 3 písm. e).

§ 33
Ohňostrojná práce
(1) Ohňostrojnou prací je činnost, při které se využívá pyrotechnických výrobků kategorie F4 nebo T2, případně v kombinaci s pyrotechnickými výrobky uvedenými v § 32 odst. 1, k produkci světla, zvuku, kouře nebo kombinace těchto efektů, zahrnující přípravu a provádění této činnosti. Tyto činnosti se zpravidla provedou na jednom pracovišti a při jednom uzavření bezpečnostního okruhu.
(2) Bezpečnostním okruhem se rozumí obvod území, kterým je území ohrožené účinky odpalovaných pyrotechnických výrobků, zejména rozletem jejich částí a dopadem nebezpečných zbytků po jejich odpálení. Bezpečnostní okruh se stanoví s ohledem na druh odpalovaných pyrotechnických výrobků z hlediska jejich funkce a nebezpečnosti, s ohledem na způsob jejich odpalování a na předpovídané povětrnostní podmínky.
(3) Ohňostrojné práce je oprávněna provádět pouze osoba s odbornou způsobilostí podle § 36 odst. 1 písm. b). Pro každou ohňostrojnou práci musí být z osob s odbornou způsobilostí určen vedoucí odpalovač ohňostrojů, který zabezpečuje dodržení technologického postupu při vlastním provedení ohňostrojných prací.
(4) Technologickým postupem je postup ohňostrojné práce, který vypracovává vedoucí odpalovač ohňostrojů pro každou jednotlivou ohňostrojnou práci. Generálním technologickým postupem je postup ohňostrojných prací, který lze použít pouze pro potřeby výuky osob k získání odborné způsobilosti k zacházení s pyrotechnickými výrobky u opakovaných ohňostrojných prací, které mají být prováděny za stejných nebo obdobných podmínek. V případě zpracování generálního technologického postupu ohňostrojných prací nemusí být vypracováván samostatný technologický postup ohňostrojných prací pro každou ohňostrojnou práci.
(5) Před zahájením dočasného nebo příležitostného provádění ohňostrojných prací v České republice fyzickou osobou, která je v jiném členském státě Evropské unie nebo Švýcarské konfederaci oprávněna k výkonu obdobné činnosti, ověří Český báňský úřad odbornou kvalifikaci podle zákona o uznávání odborné kvalifikace14).
(6) Způsob provádění ohňostrojných prací, pokud jde o bezpečnost a ochranu zdraví při práci a ochranu života, zdraví a majetku a obsah samostatného nebo generálního technologického postupu stanoví Český báňský úřad vyhláškou.

§ 34
Povolení ohňostrojné práce

(1) Ohňostrojné práce lze provést pouze na základě rozhodnutí o povolení ohňostrojné práce vydaného obvodním báňským úřadem, kterým se povolí provést ohňostrojnou práci podle technologického postupu podle § 33 odst. 4.
(2) Žádost o povolení ohňostrojné práce podává ten, kdo bude tuto práci provádět. Žádost vedle obecných náležitostí podle správního řádu obsahuje
a) určení vedoucího odpalovače ohňostrojů,
b) technologický postup,
c) písemný souhlas vlastníka pozemku, na kterém má být ohňostrojná práce provedena, s provedením ohňostrojné práce.
(3) Účastníky řízení o povolení ohňostrojných prací jsou žadatel a obec, v jejímž územním obvodu má být ohňostrojná práce provedena, vlastníci nemovitostí, které se nachází v bezpečnostním okruhu, nebo jejich správci anebo uživatelé.
(4) Náklady na případný znalecký posudek potřebný v řízení o povolení ohňostrojné práce hradí žadatel o povolení ohňostrojných prací.
(5) Rozhodnutí o povolení ohňostrojné práce kromě obecných náležitostí stanovených správním řádem obsahuje
a) datum, místo a předpokládaný čas provedení ohňostrojné práce,
b) případné podmínky k zajištění bezpečného provedení ohňostrojné práce.
(6) Pravomocné rozhodnutí podle odstavce 5 se zasílá též příslušnému krajskému ředitelství Policie České republiky a hasičskému záchrannému sboru kraje.
(7) Při provádění ohňostrojných prací jsou vlastníci nemovitostí, které se nachází v bezpečnostním okruhu nebo jejich správci nebo uživatelé povinni strpět opatření k zajištění bezpečnosti života, zdraví osob a ochrany majetku, včetně dodržení výstražných signálů.
(8) Povolovací povinnost dle odstavce 1 se nevztahuje na ohňostrojné práce prováděné prostřednictvím pyrotechnických výrobků uvedených v příloze č. 3 tohoto zákona; provádění ohňostrojných prací prostřednictvím těchto pyrotechnických výrobků podléhá ohlášení podle § 32 odstavce 2.
Ohňostroje Písek - profesionální ohňostroje, ohňostroje pro vlastní odpálení tel: 724311586